Euonymus europaeus 'Scarlet Wonder'

Euonymus europaeus 'Scarlet Wonder'